1. അക്ര്ഋപാലു

    1. വി.
    2. കൃപയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക