1. അക്ലമം

    1. നാ.
    2. തളർചയില്ലായ്മ, വാട്ടമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക