1. അക്ലിഷ്ട

    1. വി.
    2. ക്ലേശിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക