1. അക്ലീബ

    1. വി.
    2. നപുംസകമല്ലാത്ത, ബലക്കുറവില്ലാത്ത, നീചത്വമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക