1. അക്ലേദം

    1. വി.
    2. നനക്കാനാകാത്ത, കുതിർക്കാനാകാത്ത
  2. ആക്ലേദം

    1. നാ.
    2. നനയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക