1. അക്ഷകൃച്ഛ്രം

    1. നാ.
    2. ഒരു വ്രതം, താന്നിക്കാ മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ഒരുമാസം കഴിച്ചുകൂട്ടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക