1. അക്ഷക്ഷേത്രം

    1. നാ. ജ്യോ.
    2. പരൽ ഇടാനുള്ള കളം, അഷ്ടവർഗചക്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക