1. അക്ഷകർണം

    1. നാ.
    2. സമകോണത്രികോണത്തിന് എതിരെയുള്ള വശം
  2. അക്ഷികർണം

    1. നാ.
    2. അക്ഷിയും കർണവും ഒന്നായ ജീവി, സർപ്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക