1. അക്ഷഗമ്യ

    1. വി.
    2. ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക