1. അക്ഷജ്ഞ

    1. നാ.
    2. ചൂതുകളി അറിയുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക