1. അക്ഷണിക

    1. വി.
    2. ക്ഷണികമല്ലാത്ത, സ്ഥിരതയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക