1. അക്ഷദണ്ഡം

    1. നാ.
    2. അച്ചുതണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക