1. അക്ഷദേവി

    1. നാ.
    2. അക്ഷങ്ങ്നളാൽ ദേവനം ചെയ്യുന്നവൻ, ചൂതുകളിക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക