1. അക്ഷധൂർത്തം

    1. നാ.
    2. പരുവമരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക