1. അക്ഷപടലം

    1. നാ.
    2. വരവുചെലവു കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം
    3. ന്യായാസനം
    4. പ്രമാണ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക