1. അക്ഷപാടം, വാടം

    1. നാ.
    2. ചൂതുകളി സ്ഥലം, ഗോദാ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക