1. അക്ഷമം1

    1. -
    2. ഒരു ചെറിയ പക്ഷി.
  2. അക്ഷമം2

    1. അവ്യ.
    2. ക്ഷമയില്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക