1. അക്ഷമാത്രം

    1. നാ.
    2. പകിടയോളം വലിപ്പമുള്ളത്
    3. പകിട
    4. കണ്ണ് ഇമയ്ക്കുന്ന സമയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക