1. അക്ഷയതൃതീയ

    1. നാ.
    2. വൈശാഖമാസത്തിൽ വെളുത്തപക്ഷത്തിലെ തൃതീയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക