1. അക്ഷയപാത്രം

    1. നാ.
    2. ഒടുങ്ങാത്ത വിഭവങ്ങളുള്ള പാത്രം, വനവാസകാലത്ത് സൂര്യൻ പാഞ്ചാലിക്കുകൊടുത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക