1. അക്ഷയലളിത

    1. നാ.
    2. ഭാദ്രപദമാസത്തിൽ സപ്തമീദിവസം സ്ത്രീകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്രതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക