1. അക്ഷയൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. അനശ്വരൻ
    4. പരമാത്മാവ്
    5. വീടില്ലത്തവൻ, സന്യാസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക