1. അക്ഷര

    1. വി.
    2. നശിക്കാത്ത
  2. അക്ഷരി

    1. നാ.
    2. ക്ഷയിക്കാത്ത കാലം, സമൃദ്ധിയുള്ള കാലം, മഴക്കാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക