1. അക്ഷരച്ഛന്ദസ്സ്

    1. നാ.
    2. പാദങ്ങളെ അക്ഷരസംഖ്യയനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വൃത്തം, വർണവൃത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക