1. അക്ഷരച്യുദകം

    1. നാ.
    2. അർത്ഥഭേദം വരത്തക്കവണ്ണം പദത്തിലെ അക്ഷരം വിടുക. ഉദാ: അംശുകം - ശുകം. (ഒരുതരം സാഹിത്യവിനോദം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക