1. അക്ഷരപുരുഷൻ

    1. നാ.
    2. കാരണശരീരം, പ്രാതിഭാസികശരീരം, അധ്യാത്മശരീരം ഏ മൂന്നു ശരീരങ്ങളിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്, പ്രാതിഭാസികൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക