1. അക്ഷരമാല

    1. നാ.
    2. ഒരു ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങളെ എല്ലാം ക്രമത്തിൻ അടുക്കി പട്ടികയാക്കിയത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക