1. അക്ഷരമുഖം

    1. നാ.
    2. ആദ്യാക്ഷരം, അകാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക