1. അക്ഷരമുഷ്ടിക

    1. നാ.
    2. അക്ഷരങ്ങളെ മുഷ്ടിയിൽ മറച്ചുവച്ചപോലെയുള്ള കഥനരീതി, ഒന്നിൽകൂടുതൽ പദങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ എടുത്ത് പദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്ന രീതി
    3. ആങ്ങ്യഭാഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക