1. അക്ഷരശൂന്യൻ

    1. നാ.
    2. എഴുത്ത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവൻ, വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക