1. അക്ഷരസംഖ്യ

    1. നാ.
    2. അക്ഷരങ്ങളെക്കൊണ്ട് അക്കങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതി, പരൽപ്പേർ. "കടപയാദി" നോക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക