1. അക്ഷരസംയുക്ത1

    1. വി.
    2. അക്ഷരത്തോടുകൂടിയ, വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്ത
  2. അക്ഷരസംയുക്ത2

    1. നാ.
    2. വിദ്യാസമ്പന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക