1. അക്ഷരാത്മിക

    1. നാ.
    2. അക്ഷരസ്വരൂപിണി, സരസ്വതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക