1. അക്ഷരൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. വിഷ്ണു
  4. ബ്രഹ്മാവ്
 2. അകിശോരൻ

  1. നാ.
  2. കിശോരനല്ലാത്തവൻ, കുട്ടിയല്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക