1. അക്ഷവാടം

    1. നാ.
    2. ചൂതുകളിക്കുള്ള സ്ഥലം
    3. ചൂതുപലക, ചൂതുകളിക്കുള്ള പീഠം, ഗുസ്തിപിടിക്കനുള്ള സ്ഥലം, ഗോദാ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക