1. അക്ഷവാടി, -വാടിക

    1. നാ.
    2. അക്ഷവാടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക