1. അക്ഷവിദ്യ

    1. നാ.
    2. ചൂതുകളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക