1. അക്ഷവൃത്തം

    1. നാ.
    2. ചൂതുകളി സമ്പന്ധിച്ച വാർത്ത
    3. രാശിചക്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക