1. അക്ഷശാല

  1. നാ.
  2. ചൂതുകളിക്കുന്ന സ്ഥലം
  3. സ്വർണം വെള്ളി മുതലായവ കൊണ്ടുള്ള പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലം, കമ്മട്ടം
 2. ആകാശശാലി

  1. നാ. സംഗീ.
  2. സംഗീതത്തിലെ ഒരലങ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക