1. അക്ഷാംശം

    1. -
    2. ഭൂമിയുടെ അക്ഷത്തെ അംശിക്കുന്നത്, ഭൂമധ്യരേഖയിൽനിന്ന് വടക്കോറ്റോ തെക്കോറ്റോ ധ്രുവം വരെ ഉള്ള ദൂരത്തെ 90 ആയി ഭാഗിച്ചതിൽ ഒരു അംശം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക