1. അക്ഷാന്തി

  1. നാ.
  2. അക്ഷമ, ഈർഷ്യ, അസൂയ, കോപം
 2. അക്ഷുണ്ണത

  1. നാ.
  2. പരിചയമില്ലായ്മ
  3. കുറവില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക