1. അക്ഷികൂടകം

    1. നാ.
    2. കണ്ണിൻറെ കൃഷ്ണമണി
    3. നേത്രഗോളം
    4. കണ്ണിനു മുകളിൽ എഴുന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം, പുരികത്തിൻറെ സ്ഥാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക