1. അക്ഷിഗത

    1. വി.
    2. കണ്ണിൽപ്പെട്ട
    3. കണ്ണിലെ കരടായ, വെറുക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക