1. അക്ഷിതാര

  1. നാ.
  2. കൃഷ്ണമണി
 2. അക്ഷത്ര

  1. വി.
  2. ക്ഷത്രിയജാതിയിൽ പെടാത്ത, ക്ഷത്രിയഗുണം ഇല്ലാത്ത
 3. അക്ഷധൂര്

  1. നാ.
  2. കോൽമരം
  3. നുകം
 4. അക്ഷുദ്ര

  1. വി.
  2. ചെറുതല്ലാത്ത, നിസാരമല്ലാത്ത, ചീത്തയല്ലാത്ത, താണതല്ലാത്ത
 5. അക്ഷേത്ര

  1. വി.
  2. വയൽ ഇല്ലാത്ത
  3. കൃഷിയിറക്കാത്ത
  4. ഭാര്യയില്ലാത്ത
  5. ക്ഷേത്രഗണിതമനുസരിച്ചല്ലാത്ത
 6. അക്ഷേത്രി

  1. നാ.
  2. സ്വന്തമായി കൃഷിഭൂമിയില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക