1. അക്ഷിദ്വന്ദ്വം

    1. നാ.
    2. കണ്ണിണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക