1. അക്ഷിപാകാത്യയം

    1. നാ.
    2. അക്ഷിപാകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക