1. അക്ഷിവിലാസം

    1. നാ.
    2. കണ്ണിൻറെ ഭംഗി
    3. കാമദ്യോതകമായ നോട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക