1. അക്ഷീണ

  1. വി.
  2. ക്ഷീണിക്കാത്ത
 2. അക്ഷ്ണ

  1. വി.
  2. അഖണ്ഡമായ, മുറിക്കപ്പെടാത്ത
 3. അക്ഷിണി

  1. നാ.
  2. ഭൂസ്വത്തിനെ സമ്പന്ധിച്ച അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്ന്
 4. ആഘോഷണ, ആഘോഷണം

  1. നാ.
  2. പ്രഖ്യാപനം, വിളംബരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക