1. അക്ഷീബം

  1. നാ.
  2. കടലുപ്പ്
  3. മഞ്ഞപ്പൂവുള്ള മുരിങ്ങ
 2. അക്ഷിബം, -വം

  1. നാ.
  2. മഞ്ഞപ്പൂവുള്ള മുരിങ്ങ, ശോഭാഞ്ജനം
  3. കടലുപ്പ്
 3. ആക്ഷീബം

  1. നാ.
  2. (കരി) മുരിങ്ങ
 4. അക്ഷോഭം

  1. നാ.
  2. ക്ഷോഭമില്ലയ്മ, നിശ്ചലത്വം
  3. ആനയെ തളയ്ക്കുന്ന കുറ്റി
  4. കച്ചക്കയർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക