1. അക്ഷോഭ്യം

    1. നാ.
    2. ഒരു വലിയസംഖ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക